لیست قیمت نیوفلکس

شرکت نیوفلکس

لیست قیمت نیوفلکس   دانلود به صورت فایل pdf    قیمت(ریال) شرح کد قیمت(ریال) شرح کد ۶۱۶,۰۰۰ لوله پوشفیت ۱۶۰–۵۰۰ گروه B ۱۱۸۲۰ ۶۱,۰۰۰ لوله پوشفیت ۶۳–۱۵۰ گروه B ۱۱۳۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰ لوله پوشفیت ۱۶۰–۱۰۰۰ گروه B ۱۱۸۴۰ ۷۸,۰۰۰ لوله پوشفیت ۶۳–۲۵۰ گروه B ۱۱۳۱۰ ۱,۸۱۹,۰۰۰ لوله پوشفیت ۱۶۰–۲۰۰۰ گروه B ۱۱۸۶۰ ۱۲۲,۰۰۰ لوله پوشفیت ۶۳–۵۰۰ گروه B ۱۱۳۲۰ ۲,۵۹۳,۰۰۰ لوله پوشفیت ۱۶۰–۳۰۰۰ گروه B ۱۱۸۸۰ ۲۱۲,۰۰۰ لوله پوشفیت ۶۳–۱۰۰۰ گروه B ۱۱۳۴۰ ۱۴۲,۰۰۰ لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳–۵۰۰ گروه B ۱۳۳۲۰ ۳۷۵,۰۰۰ لوله

ادامه مطلب