لیست قیمت نیوفلکس

شرکت نیوفلکس

لیست قیمت نیوفلکس

 

دانلود به صورت فایل pdf 

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۶۱۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه B۱۱۸۲۰۶۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۵۰ گروه B۱۱۳۰۰
۱,۰۴۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه B۱۱۸۴۰۷۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۵۰ گروه B۱۱۳۱۰
۱,۸۱۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه B۱۱۸۶۰۱۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه B۱۱۳۲۰
۲,۵۹۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه B۱۱۸۸۰۲۱۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه B۱۱۳۴۰
۱۴۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۵۰۰ گروه B۱۳۳۲۰۳۷۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه B۱۱۳۶۰
۲۳۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۱۰۰۰ گروه B۱۳۳۴۰۵۳۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه B۱۱۳۸۰
۳۹۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۲۰۰۰ گروه B۱۳۳۶۰۷۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۵۰ گروه B۱۱۴۰۰
۵۵۸,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳۳۰۰۰ گروه B۱۳۳۸۰۹۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۵۰ گروه B۱۱۴۱۰
۱۶۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه B۱۳۴۲۰۱۴۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۵۰۰ گروه B۱۱۴۲۰
۲۷۷,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه B۱۳۴۴۰۲۵۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۱۰۰۰ گروه B۱۱۴۴۰
۴۷۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه B۱۳۴۶۰۴۵۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۲۰۰۰ گروه B۱۱۴۶۰
۶۷۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه B۱۳۴۸۰۶۵۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۷۵۳۰۰۰ گروه B۱۱۴۸۰
۲۱۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه B۱۳۵۲۰۹۷,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۵۰ گروه B۱۱۵۰۰
۳۵۹,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه B۱۳۵۴۰۱۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۵۰ گروه B۱۱۵۱۰
۶۱۴,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه B۱۳۵۶۰۱۹۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۵۰۰ گروه B۱۱۵۲۰
۸۷۳,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه B۱۳۵۸۰۳۳۴,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۱۰۰۰ گروه B۱۱۵۴۰
۳۱۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه B۱۳۶۲۰۵۸۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۲۰۰۰ گروه B۱۱۵۶۰
۵۱۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه B۱۳۶۴۰۸۴۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۹۰۳۰۰۰ گروه B۱۱۵۸۰
۸۸۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه B۱۳۶۶۰۱۳۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۵۰ گروه B۱۱۶۰۰
۱,۲۵۵,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه B۱۳۶۸۰۱۷۳,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۵۰ گروه B۱۱۶۱۰
۴۲۱,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه B۱۳۷۲۰۲۷۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۵۰۰ گروه B۱۱۶۲۰
۷۰۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه B۱۳۷۴۰۴۸۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۱۰۰۰ گروه B۱۱۶۴۰
۱,۱۸۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه B۱۳۷۶۰۸۴۹,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۲۰۰۰ گروه B۱۱۶۶۰
۱,۶۷۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه B۱۳۷۸۰۱,۲۲۲,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۱۰۳۰۰۰ گروه B۱۱۶۸۰
۶۸۳,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۵۰۰ گروه B۱۳۸۲۰۲۳۸,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۵۰ گروه B۱۱۷۱۰
۱,۱۱۲,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۱۰۰۰ گروه B۱۳۸۴۰۳۸۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۵۰۰ گروه B۱۱۷۲۰
۱,۸۸۶,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۲۰۰۰ گروه B۱۳۸۶۰۶۶۰,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۱۰۰۰ گروه B۱۱۷۴۰
۲,۶۶۰,۰۰۰لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰۳۰۰۰ گروه B۱۳۸۸۰۱,۱۴۵,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۲۰۰۰ گروه B۱۱۷۶۰
۶۸,۰۰۰بوشن ۵۰۲۰۲۰۰۱,۶۳۱,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۲۵۳۰۰۰ گروه B۱۱۷۸۰
۷۶,۰۰۰بوشن ۶۳۲۰۳۰۰۳۸۶,۰۰۰لوله پوشفیت ۱۶۰۲۵۰ گروه B۱۱۸۱۰

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۵۶۷,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۶۰۳۰۸۸۷۸۵,۰۰۰بوشن ۷۵۲۰۴۰۰
۱۰۹,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۶۳۶۳۳۳۳۴۵۱۱۲,۰۰۰بوشن ۹۰۲۰۵۰۰
۱۱۱,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۶۳۶۳۳۳۳۸۷۱۶۴,۰۰۰بوشن ۱۱۰۲۰۶۰۰
۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۴۵۲۳۴,۰۰۰بوشن ۱۲۵۲۰۷۰۰
۲۴۳,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰۱۱۰۱۱۰۳۳۶۸۷۳۸۰,۰۰۰بوشن ۱۶۰۲۰۸۰۰
۳۲,۰۰۰زانو ۵۰۵۰ جهت ارتباط با ظرفشوئى و۳۵۲۲۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۵۰۲۶۳۲۰
۶۱,۰۰۰لاستیک۵۰۳۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …۳۶۲۰۰۶۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۵۰۲۶۴۲۰
۴۵,۰۰۰لاستیک۵۰۴۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …۳۶۲۱۰۷۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۷۵۶۳۲۶۴۳۰
۴۵,۰۰۰لاستیک  ۵۰۵۰ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و۳۶۲۲۰۷۷,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۹۰۵۰۲۶۵۲۰
۸۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۵۰۴۰۲۲۰۸۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۹۰۲۶۵۳۰
۱۰۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۵۰۶۳۴۰۳۲۰۱۱۸,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۵۰۲۶۶۲۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۶۳۶۳۴۰۳۳۰۱۲۰,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۶۳۱۱۰۲۶۶۳۰
۱۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۵۰۴۰۴۲۰۱۳۲,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۷۵۲۶۶۴۰
۱۱۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۶۳۴۰۴۳۰۱۳۵,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰۹۰۲۶۶۵۰
۱۲۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۷۵۷۵۴۰۴۴۰۱۷۱,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵۱۱۰۲۶۷۶۰
۱۱۷,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۵۰۴۰۵۲۰۲۴۹,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۱۰۲۶۸۶۰
۱۵۵,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۶۳۴۰۵۳۰۲۹۶,۰۰۰تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰۱۲۵۲۶۸۷۰
۱۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۷۵۴۰۵۴۰۴۷,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۵۰۳۰۲۴۵
۱۷۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۹۰۹۰۴۰۵۵۰۵۰,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۵۰۳۰۲۸۷
۲۱۰,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۵۰۴۰۶۲۰۶۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۶۳۳۰۳۴۵
۲۱۶,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۶۳۴۰۶۳۰۷۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۶۳۳۰۳۸۷
۲۶۴,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۷۵۴۰۶۴۰۸۰,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۷۵۳۰۴۴۵
۲۶۲,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۹۰۴۰۶۵۰۸۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۷۵۳۰۴۸۷
۳۱۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۰۶۶۰۱۱۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۹۰۳۰۵۴۵
۴۰۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۰۷۶۰۱۲۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۹۰۳۰۵۸۷
۴۲۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۰۷۷۰۱۸۱,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۱۰۳۰۶۴۵
۵۶۹,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۰۸۶۰۲۰۴,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۱۰۳۰۶۸۷
۶۲۳,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۰۸۷۰۲۳۴,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۲۵۳۰۷۴۵
۷۳۱,۰۰۰سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۰۸۸۰۲۷۸,۰۰۰زانو ۸۷ درجه ۱۲۵۳۰۷۸۷
۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۵۰۵۰۴۲۲۲۰۴۷۲,۰۰۰زانو ۴۵ درجه ۱۶۰۳۰۸۴۵

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۵۶۱,۰۰۰دریچه بازدید ۱۶۰۶۵۸۰۰۱۰۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۵۰۴۲۳۲۰
۱۳۹,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۷۵۶۶۴۰۰۱۱۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۶۳۴۲۳۳۰
۲۴۰,۰۰۰دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰۶۶۶۰۰۱۲۵,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۵۰۴۲۴۲۰
۳۴۰,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۶۰۰mm۷۸۰۰۰۱۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۷۵۷۵۴۲۴۴۰
۲۳۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۲۰۰mm۷۸۰۲۰۱۵۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۵۰۴۲۵۲۰
۳۶۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۷۵۰mm۷۸۰۴۰۱۷۳,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۶۳۹۰۴۲۵۳۰
۴۰۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۹۰۰mm۷۸۰۶۰۱۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۷۵۴۲۵۴۰
۲۷۳,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۶۰۰mm۷۸۲۰۰۱۹۴,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۹۰۹۰۴۲۵۵۰
۱۹۹,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۲۰۰mm۷۸۲۲۰۲۲۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۵۰۴۲۶۲۰
۲۹۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۷۵۰mm۷۸۲۴۰۲۴۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۶۳۴۲۶۳۰
۳۲۷,۰۰۰سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۹۰۰mm۷۸۲۶۰۲۶۶,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۷۵۴۲۶۴۰
۳۴۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm۷۸۳۰۰۲۹۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۹۰۴۲۶۵۰
۳۵۳,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE ۶۰۰۷۸۳۰۱۳۴۷,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰۱۱۰۴۲۶۶۰
۳۲۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE ۶۰۰۷۸۳۰۲۴۱۹,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۱۰۴۲۷۶۰
۲۳۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm۷۸۳۲۰۴۸۰,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵۱۲۵۴۲۷۷۰
۲۹۲,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE ۲۰۰۷۸۳۲۱۶۸۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۱۰۴۲۸۶۰
۲۶۹,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE ۲۰۰۷۸۳۲۲۷۶۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۲۵۴۲۸۷۰
۳۸۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm۷۸۳۴۰۸۹۸,۰۰۰سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰۱۶۰۴۲۸۸۰
۳۸۴,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE ۷۵۰۷۸۳۴۱۵۲۷,۰۰۰انشعاب دوبل ۶۷ درجه ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۵۱۶۶۶
۳۵۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE ۷۵۰۷۸۳۴۲۱۵,۰۰۰درپوش ۵۰۶۰۲۰۰
۴۰۸,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm۷۸۳۶۰۱۸,۰۰۰درپوش ۶۳۶۰۳۰۰
۴۰۶,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE ۹۰۰۷۸۳۶۱۲۶,۰۰۰درپوش ۷۵۶۰۴۰۰
۳۷۱,۰۰۰سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE ۹۰۰۷۸۳۶۲۳۶,۰۰۰درپوش ۹۰۶۰۵۰۰
۳۹۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm۷۸۴۰۰۵۷,۰۰۰درپوش ۱۱۰۶۰۶۰۰
۴۲۵,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE ۶۰۰۷۸۴۰۱۷۱,۰۰۰درپوش ۱۲۵۶۰۷۰۰
۲۹۳,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm۷۸۴۲۰۱۳۳,۰۰۰درپوش ۱۶۰۶۰۸۰۰
۳۶۱,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE ۲۰۰۷۸۴۲۱۱۵۲,۰۰۰دریچه بازدید ۷۵۶۵۴۰۰
۴۱۸,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm۷۸۴۴۰۲۲۲,۰۰۰دریچه بازدید  ۹۰۶۵۵۰۰
۴۴۹,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE ۷۵۰۷۸۴۴۱۳۰۳,۰۰۰دریچه بازدید ۱۱۰۶۵۶۰۰
۴۵۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰cm۷۸۴۶۰۳۶۴,۰۰۰دریچه بازدید ۱۲۵۶۵۷۰۰

 

قیمت(ریال)شرحکدقیمت(ریال)شرحکد
۶۵,۲۰۰بست رایزر لوله ۷۵ طرح جدید۸۶۴۰۰۴۷۶,۰۰۰سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE ۹۰۰۷۸۴۶۱
۷۴,۴۰۰بست رایزر لوله ۹۰ طرح جدید۸۶۵۰۰۵۳۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm۷۸۵۰۰
۸۹,۹۰۰بست رایزر لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۶۶۰۰۳۹۱,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm۷۸۵۲۰
۱۰۲,۲۰۰بست رایزر لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۶۷۰۰۵۷۰,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm۷۸۵۴۰
ابزار آلات۶۲۳,۰۰۰سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm۷۸۵۶۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه۸۰۰۱۰۱,۰۴۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه  با درپوش( بالوله)۶۰۰mm۷۸۶۰۰
۶۶۵,۰۰۰تیغه برش دستگاه نیوفلکس – x15mm22( ضخامت – mm6/3 قطر سوراخ)mm4۸۰۰۱۱۸۵۴,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE ۶۰۰۷۸۶۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۵۰۸۰۰۲۰۷۵۱,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm۷۸۶۲۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۶۳۸۰۰۳۰۷۴۲,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE ۲۰۰۷۸۶۲۱
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۷۵۸۰۰۴۰۱,۱۱۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm۷۸۶۴۰
۱,۷۰۰,۰۰۰قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۹۰۸۰۰۵۰۹۱۳,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE ۷۵۰۷۸۶۴۱
۸,۳۰۰,۰۰۰جعبه ابزار کامل تست (استاپر)۸۰۱۱۰۱,۲۱۷,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm۷۸۶۶۰
۲,۸۸۰,۰۰۰ابزار تست (استاپر)۸۰۱۱۲۹۵۶,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE ۹۰۰۷۸۶۶۱
۴۳۷,۰۰۰لاستیک یدك استاپر۸۰۱۱۴۸۲۵,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۲۵۰mm۷۹۶۰۰
۸۲,۰۰۰مایع روان کننده پوش فیت)cc125(۸۰۲۳۰۸۹۹,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۳۵۰mm۷۹۶۲۰
۱,۰۳۸,۰۰۰سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۶۰۰mm۷۹۶۶۰
۵۰۰,۰۰۰عصایى پشت بام ۶۳۷۹۷۳۰
۴۱۶,۰۰۰عصایى پشت بام۶۳ ۱۵۰cm۷۹۷۳۱
۷۰۳,۰۰۰عصایى پشت بام ۹۰۷۹۷۵۰
۵۹۳,۰۰۰عصایى پشت بام۹۰ ۱۵۰cm۷۹۷۵۱
کاهش و افزایش قیمت محصولات بدون اعلام قبلی انجام می پذیرد۸۵۸,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۲۰۰cm۷۹۷۶۰
۷۳۵,۰۰۰عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۱۵۰cm۷۹۷۶۱
۶۲,۳۰۰بست آویز لوله ۵۰ طرح جدید۸۵۲۰۰
۷۰,۲۰۰بست آویز لوله ۶۳ طرح جدید۸۵۳۰۰
۷۴,۸۰۰بست آویز لوله ۷۵ طرح جدید۸۵۴۰۰
۸۳,۹۰۰بست آویز لوله ۹۰ طرح جدید۸۵۵۰۰
۹۹,۴۰۰بست آویز لوله ۱۱۰ طرح جدید۸۵۶۰۰
۱۱۱,۶۰۰بست آویز لوله ۱۲۵ طرح جدید۸۵۷۰۰
۵۵,۱۰۰بست رایزر لوله ۵۰ طرح جدید۸۶۲۰۰
۶۱,۰۰۰بست رایزر لوله ۶۳ طرح جدید۸۶۳۰۰